Att söka professionell hjälp

Jag erbjuder professionell psykoterapi, stödsamtal och krishantering utifrån kognitiv terapi (KBT). En enstaka, eller en rad händelser kan leda till en personlig kris, relations- eller livskris.

Kriser är en naturlig del av livet. Somliga kriser upplevs extra tunga att bära, men ändå hanterbara – andra näst intill omöjliga att ta sig igenom på egen hand. Krisreaktioner är inget sjukdomstillstånd, snarare högst mänskliga reaktioner till följd av plötsliga omvälvande händelser. Ett psykiskt ”sår” kan leda till krisreaktioner som gör det svårt att förhålla sig till, eller acceptera en förändrad situation.

En långvarig. obearbetad krisreaktion kan utvecklas till en egentlig depression och kan kräva såväl farmakologisk antidepressiv behandling som psykoterapi. Med professionell hjälp kan du få stöd att hantera känslor och tankar. När du bestämt dig att söka hjälp är det viktigt att hjälpen är både effektiv, känns meningsfull och leder till större beredskap inför framtiden.

Stöd efter behov och omständigheter

Vi är alla olika och reagerar olika på svåra händelser och kriser, vissa tar sig vidare med stöd från människor i ens egen närhet, för andra är detta inget möjligt alternativ.

En del människor väljer att oberoende av närstående stöd söka en utomstående, professionell samtalskontakt för att orka ta itu med konsekvenserna av de svårigheter man upplever.Terapins mål, frekvens och omfattning anpassas efter de behov klienten har. Coaching och personlig konsultation bygger på kortvarig hjälp och stöd i den egna bearbetningen. De kan ge en puff framåt när det känns som att tillvaron hakat upp sig, med möjlighet till nya infallsvinklar ifråga om personliga vägval och ambitioner, relationer och samspelsmönster.

Utan remiss eller hänvisning

Du kan också be om förmedling genom annan kontakt som t.ex. företagshälsovård, arbetsgivare eller försäkringskassa. Om arbetsgivaren står för rehabiliteringsinsatsen så kan denna vara avdragsgill.

Vanliga orsaker att söka terapi är:

 • när en nära relation har, eller håller på att gå sönder
 • problem med sexualitet och samliv som leder till en personlig eller relationell kris
 • när svartsjuka, otrohet, sjukdom eller arbetslöshet leder till kris
 • när ångest, oro och stress känns övermäktigt
 • när tyngden av krav och förväntad prestation blir för stor
 • när grubblerier om livsfrågor och religion leder till existensiell kris
 • när man plötsligt och oförväntat förlorar sitt jobb
 • när man upplevt brott, våld eller övergrepp
 • när en homo- och bisexuell ”komma ut”-process krånglar till livet
 • upplevd mobbing på skola eller arbetsplats
 • när svår sorg drabbar
 • Har du frågor, behöver någon att rådfråga eller vill boka ett första samtal är du välkommen att ta kontakt med mig. Ring, eller skicka ett meddelande så återkommer jag till dig snarast möjligt.

  Kontakta mig